Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

 ..... czyli kto Nami kieruje

Trzeba istnieć dla drugiego człowieka,aby móc istnieć dla samego siebie  
   (L. Lavelle)

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem", jak każda organizacja działająca w sposób formalny, posiada prawnie ukonstytuowane organy, odpowiedzialne za kierunki rozwoju oraz bieżące działania. Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji:

Beata Czyżewska – Prezes

Magister pedagogiki społecznej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą, edukacji informatycznej i zastosowania komputera w szkole. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej Fundacji ETOH oraz kurs kwalifikacyjny doradztwa zawodowego MSCDN. Jest założycielem Fundacji, autorem i realizatorem wszystkich programów fundacji oraz koordynatorem większości z nich. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach. Wieloletni wychowawca w Domu Dziecka w Warszawie.

Lucja Supera – Sekretarz

 

Katarzyna Marszałek – Członek Zarządu

Magister pedagogiki specjalnej na kierunku logopedia. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz kursy: „Komunikacja społeczna”, „Nauczanie języka polskiego dzieci obcojęzycznych” oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Pracownik warszawskich przedszkoli oraz świetlicy Fundacji na stanowisku logopedy. Prowadzi warsztaty kształtowania umiejętności społecznych.

Beata Trochonowicz – Członek Zarządu

 

Magister pedagogiki ogólnej ze specjalnością nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą, studia podyplomowe technika z elementami informatyki. Kurs kwalifikacyjny I i II Stopnia ceramiczny oraz kurs - tkanina artystyczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą ma zdolności plastyczne i techniczne .potrafi zachęcić uczniów do pracy i wytworzyć z nimi niezwykłe prace plastyczne i techniczne. 15 lat pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym – prowadzenie terapii zajęciowej z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym (pracownia ceramiczna wytwarzanie przedmiotów użytkowych z gliny). Pracuje również w gimnazjum w Strzybodze prowadzi zajęcia artystyczne. Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi prowadząc kursy dla nauczycieli w Skierniewickim ODN i WSEH.

 

Ksiądz Jan Rawa – Członek Zarządu

Proboszcz Parafii p.w. Milosierdzia Bożego w Skierniewicach od chwili jej erygowania, czyli od 18 maja 2002 r. Święcony przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w roku 1987. Pochodzi z miejscowości Rawy, w diecezji łomżyńskiej, z Parafii Zaręby Kościelne. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w latach 1981-1987. Napisał pracę magisterską "Oficjum niedzielne okresu zwykłego w Liturgii Godzin" pod kierunkiem ks. profesora doktora Jana Miazka.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
 • opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 • powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
 • opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

2. Rada Fundacji:

Małgorzata Soja – Członek Rady

Witold Rutkowski – Członek Rady

Rada spotyka się raz w roku.

Zadania Rady Fundacji:

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działań,
 • powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu,
 • przyjmowanie corocznych sprawozdań.

Członków pierwszego składu Rady powołał Fundator; następnych powołuje swą decyzją Rada.

Członkowie Rady Fundacji:

 • nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” jest polską organizacją non-profit. Została ustanowiona w 2007 w, celem niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży. Terenem działania Fundacji jest cała Polska, niemniej jednak  decyzją zarządu fundacji jej działania skupiają się głównie na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.