Regulamin

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach

w ramach projektu „CZAS NA STAŻ!”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. 1.Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w stażach, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji uczestników oraz ich prawa i obowiązki w trakcie trwania staży.
 2. 2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. a.projekcie – rozumie się przez to projekt pn. „CZAS NA STAŻ!”, realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 – 2020,
  2. b.stażu – rozumie się przez to odbycie u pracodawcy stażu finansowanego w ramach projektu,
  3. c.Beneficjencie – rozumie się przez to Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”,
  4. d.uczniu – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a uczęszcza do szkoły zawodowej lub technikum,
  5. e.uczestniku – rozumie się przez to ucznia/uczennicę, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w stażu,
  6. f.rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
  7. 3.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
  8. 4.Siedziba Beneficjenta mieści się w Skierniewicach, ul. Iwaszkiewicza 8/4.
  9. 5.Biuro projektu mieści się w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 43.
  10. 6.Staż uwzględnia politykę równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 

§ 2

Cele staży

 

 1. 1.Staże są organizowane w celu:
  1. a.podniesienia przez uczestników samoświadomości nt. posiadanych deficytów i predyspozycji zawodowych oraz w efekcie zdolność do przyszłego zatrudnienia w oparciu o wypracowane programy stażowe,
  2. b.rozwinięcia u uczestników praktycznych umiejętności zawodowych wskutek realizacji stażu

2. Cele szczegółowe zostaną zawarte w programach staży.

 

§ 3

Czas realizacji staży

 

 1. 1.Staże będą zorganizowane dla uczniów z 5 powiatów: skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego, łowickiego i miasta Skierniewice. W stażach planuje się udział 150 uczniów.
 2. 2.Czas realizacji staży:
  1. a.staż dla jednego uczestnika wynosi 160 godzin,
  2. b.staże będą się odbywać poza godzinami obowiązkowych praktyk szkolnych,
  3. c.staże nie będą się odbywać w porze nocnej, tj. w godz. od 22.00 do 6.00,
  4. d.staże będą realizowane w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2015r.

 

§ 4

Miejsce realizacji staży

 

 1. 1.Staże będą realizowane „na miejscu” – wówczas miejsce realizacji staży znajdować się będzie na terenie jednego z pięciu powiatów: skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego, łowickiego i miasta Skierniewice.
 2. 2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zorganizowanie praktyk i staży poza wskazanymi rejonami wyłącznie za pisemną zgodą Beneficjenta.

 

§ 5

Obowiązki Beneficjenta

 

Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom staży:

 1. 1.dzienniczka staży,
 2. 2.szkolenia BHP,
 3. 3.badań lekarskich,
 4. 4.opiekuna ze strony pracodawcy sprawującego nadzór nad uczestnikiem realizującym staż,

 

§ 6

Kryteria kwalifikacyjne

 

 1. 1.W stażach mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do szkół zawodowych i techników na terenie powiatów: skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego, łowickiego i miasta Skierniewice, którzy nie byli i nie są uczestnikami praktyk i staży realizowanych w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. 2.Na praktyki i staże zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów wynikającą z trzech kryteriów kwalifikacyjnych, przy czym:
  1. a.kryterium I – ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2013/2014:
   1. wzorowe – 20 pkt.,
   2. bardzo dobre – 15 pkt.,
   3. dobre – 10 pkt.,
   4. poprawne – 5 pkt.,
   5. nieodpowiednie – 1 pkt.,
   6. naganne – uniemożliwia uczestnictwo w praktyce i stażu,
   7. b.kryterium II – średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2013/2014:
    1. 6.00-5.50 – 35 pkt.,
    2. 5.49-5.01 – 30 pkt.,
    3. 5.00-4.50 – 25 pkt.,
    4. 4.49-4.01 – 20 pkt.,
    5. 4.00-3.50 – 15 pkt.,
    6. 3.49-3.01 – 10 pkt.,
    7. 3.00 i mniej – 5 pkt.
    8. c.Kryterium III – ilość punktów uzyskanych z testu motywacji: 0-20 pkt.
 3. 3.W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w obrębie danego zawodu decyzję o zakwalifikowaniu uczniów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryterium IV – kolejności zgłoszeń.
 4. 4.W przypadku niezrekrutowania określonej liczby uczniów w obrębie danego zawodu dopuszcza się możliwość uzupełnienia wolnych miejsc uczniami z list rezerwowych bądź przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

 

§ 7

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 

 1. 1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Prezes fundacji.
 2. 2.Kwalifikacji kandydatów do udziału w stażach dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie 3 członków.
 3. 3.Rekrutacja uczniów na staże odbywać się będzie w terminie od 1 listopada 2014 roku do 23 stycznia 2015 roku.
 4. 4.Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. a.wypełnienie przez ucznia Karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz przekazanie jej do Beneficjenta,
  2. b.weryfikację dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i merytorycznym,
  3. c.ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w stażach wraz z listą rezerwową.
  4. 5.Informację o zakwalifikowaniu ucznia na staż będzie można uzyskać w siedzibie Fundacji oraz na jej stronie internetowej po terminie zakończenia rekrutacji.
  5. 6.Listy zakwalifikowanych uczniów będą dostępne w danym zespole szkół oraz w biurze projektu.
  6. 7.W szczególnych sytuacjach losowych uczestnik może złożyć rezygnację, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu, przed rozpoczęciem stażu lub w momencie zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają jej/jego rozpoczęcie. W przypadku rezygnacji z staży uczestnika niepełnoletniego powyższy dokument musi być również podpisany przez jego rodzica. Rezygnację należy złożyć w biurze projektu. Następnie uczestnik zostaje skreślony z listy uczniów zakwalifikowanych.
  7. 8.Uczestnik zakwalifikowany do udziału w stażach może zostać również skreślony z listy uczniów zakwalifikowanych w przypadku:
   1. a.naruszenia zasad uczestnictwa w stażach określonych niniejszym regulaminem,
   2. b.naruszenia obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego w danym zakładzie pracy,
   3. c.rezygnacji z nauki w zespole szkół biorącym udział w projekcie,
   4. d.skreślenia z listy uczniów danego zespołu szkół,
   5. e.opuszczenia co najmniej 20 % zajęć stażu.
   6. 9.Skreślenia z listy uczniów zakwalifikowanych dokonuje koordynator projektu, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nieuzyskania zgody ucznia, a w sytuacji ucznia niepełnoletniego dodatkowo jego rodzica na uczestnictwo w stażach z listy rezerwowej, proponuje się uczestnictwo następnemu uczniowi w kolejności, aż do skutku.
   7. 10.Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej.
   8. 11.Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia dodatkowo przez jego rodzica, deklaracji i oświadczenia uczestnika projektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu.
   9. 12.W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczniów Beneficjent przewiduje przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na takich samych zasadach.

 

§ 8

Zasady odpłatności

 

 1. 1.Udział w praktykach i stażach jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 2. 2.Nie dopuszcza się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników przez pracodawcę lub inne osoby zaangażowane w realizację staży.
 3. 3.Beneficjent może dochodzić od uczestnika zwrotu kosztów jego uczestnictwa w stażach w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 4. 4.Uczestnicy praktyk i staży zobowiązani są dojechać na miejsce realizowania staży we własnym zakresie. Uczestnicy, którzy dojeżdżają na staże z innej miejscowości niż ta, w której staże się odbywają, mogą uzyskać zwrot kosztów dojazdu.

 

§ 9

Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. 1.Uczestnicy zobowiązani są do:
  1. a.podpisania w biurze projektu Deklaracji udziału w projekcie i Oświadczenia uczestnika projektu,
  2. b.terminowego i aktywnego uczestniczenia w stażach,
  3. c.przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, prawa pracy oraz wewnętrznego regulaminu pracy obowiązującego w danym zakładzie pracy,
  4. d.bieżącego uzupełniania dzienniczka staży, który po zakończeniu stażu należy niezwłocznie przekazać pracodawcy; dzienniczki zostaną zweryfikowane pod względem merytorycznym przez Beneficjenta,
  5. e.godnego reprezentowania zespołu szkół w trakcie odbywania staży,
  6. f.uczestnictwa w minimum 80 % godzin przeznaczonych na realizację staży,
  7. g.bieżącego informowania biura projektu o wszelkich nieprawidłowościach.
  8. 2.W przypadku niezapewnienia pracodawcy, który mógłby przyjąć uczestnika na staż w danym zawodzie, uczestnik nie będzie rościł żadnych praw z tego tytułu.

 

§ 10

Stypendium stażowe

 

 1. 1.Uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1 680 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złoty) brutto (kwota wraz ze składkami pracodawcy).
 2. 2.Wypłata stypendium stażowego nastąpi po odbyciu stażu na podstawie zawartej umowy pomiędzy uczestnikiem stażu a Beneficjentem.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przekazywać do biura projektu.
 2. 2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
 3. 3.Wszelkie sprawy związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu.
 4. 4.Regulamin rekrutacji udziału w stażach w ramach projektu „CZAS NA STAŻ” obowiązuje od dnia podpisania.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.