Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Jak

Zasady udzielania pomocy osobom indywidualnym

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY

Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” zwana dalej jako „Fundacja”, została powołana w celu:

a.       udzielania wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej,

b.      prowadzenia profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej,

c.       promocji zdrowego stylu życia,

d.      wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacji społeczna i patriotyczna,

e.       promowania zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności,

f.       opieki i wychowania dzieci i młodzieży,

g.      pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

h.      pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

i.        wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2.      Regulamin udzielania pomocy Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” został opracowany na podstawie Statutu Fundacji oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

3.      Prawo do uzyskania pomocy materialnej i rzeczowej w Fundacji przysługuje osobom fizycznym, prawnym oraz podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, zwanymi dalej wnioskodawcami, składającymi wniosek o pomoc materialną lub rzeczową.

4.      Pomocy udziela się wnioskodawcom, na zasadach określonych w statucie, z powodu m.in.:

a.       niepełnosprawności;

b.      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

c.       ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

d.      bezrobocia;

e.       zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej;

f.       klęski żywiołowej lub ekologicznej.

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Fundacji może udzielić pomocy wnioskodawcom z przyczyn nie wymienionych w ust.4., zwłaszcza jeśli ma ona dotyczyć szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, bądź innego celu zgodnego z celami do jakich została utworzona Fundacja.

6.      Zgodnie z zasadą, aby nikt nie pozostał bez wsparcia, jeśli go potrzebuje, pomoc przyznawana jest przede wszystkim wnioskodawcom nie będącym pod opieką lub nie otrzymującym wsparcia od innych organizacji pozarządowych.

§ 2

Zakres przedmiotowy pomocy

1.      Pomoc w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym, przekazywanym przez Fundację na rzecz odbiorcy wsparcia (obdarowanego) w drodze umowy darowizny.

2.      Zakres udzielanej pomocy uwarunkowany jest decyzją Zarządu Fundacji.

3.      Pomoc jest przyznawana głównie w nagłych przypadkach. Jeżeli takowe prośby nie wpłyną do Fundacji, możliwe jest rozpatrywanie mniej pilnych próśb.

4.      Fundacja nie udziela pomocy w szczególności:

a.       wnioskodawcom występującym z prośbą o spłatę ich zadłużenia: bankowego, kredytowego, spółdzielni mieszkaniowych, wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS, itp.), w placówkach medycznych tj. szpitalach, hospicjach, aptekach i innych instytucjach oraz innych wierzycieli;

b.      związanej z finansowaniem z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, w tym zakupu leków, pokrywanie kosztów leczenia itp.;

c.       w zakresie informowania oraz udzielania konsultacji medycznych, dotyczących np. leków, instytucji medycznych, lekarzy, itp.;

d.      na projekty i działania, które sprzyjają promowaniu agresji lub dyskryminacji mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych i innych;

e.       obdarowanym, którzy nie dokonali rozliczenia lub rozliczyli się częściowo ze środków przyznanych przez Zarząd Fundacji w ramach darowizny, mimo skierowanej do nich prośby o rozliczenie;

f.       obdarowanym, którzy wykorzystali środki przyznane przez Zarząd Fundacji w ramach darowizny niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówili poddania się kontroli w zakresie zgodności wydatkowania przyznanych środków z celem określonym w zawartej z Fundacją umowie darowizny.

5.      Fundacja nie udostępnia swojego konta bankowego, jak również nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób fizycznych i instytucji, nie zbiera środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego na konkretne osoby.

6.      Podatnicy mają możliwość wskazania konkretnej osoby przy przekazywaniu środków finansowych z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego, jednakże decyzję o ich wydatkowaniu podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego osoby proszącej o wsparcie oraz Regulaminu udzielania pomocy.

§ 3

Obowiązki wnioskodawców

1.      Wnioskodawcy starający się o pomoc materialną lub rzeczową, zobowiązani są do współpracy z pracownikami oraz Zarządem Fundacji w zakresie złożenia odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

2.      Dokumentacja musi być złożona na piśmie, w wersji elektronicznej lub tradycyjnej, przesłanej na adres korespondencyjny Fundacji.

3.      Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany przez Zarząd na podstawie następującej dokumentacji:

a.       w przypadku osób fizycznych: formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami

b.      w przypadku osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej:

                                               i.      pisemnej prośby o udzielenie pomocy wraz z danymi wnioskującego, zawierającymi pełną nazwę, adres, nr KRS, NIP oraz REGON, nr telefonu/faxu, adres e-mail, adres strony www, wraz z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji;

                                             ii.      opis na jaki zostanie wykorzystana ewentualnie przyznana darowizna,

                                           iii.      wstępnego kosztorysu ze wskazaniem wysokości pomocy o jaką wnioskodawca się ubiega.

4.      Fundacja zastrzega sobie prawo na każdym etapie rozpatrywania prośby i przeprowadzania wywiadu środowiskowego do żądania przekazania dodatkowych informacji lub doręczenia dokumentów uznanych przez Fundację za istotne, w związku z rozpatrywaną prośbą, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz interesów wnioskodawców.

5.      Świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji, np. co do faktów wskazanych w ust.3 niniejszego paragrafu, może skutkować wstrzymaniem, a w konsekwencji zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.

§ 4

Zasady oraz procedura postępowania przy udzielaniu pomocy przez Fundację

1.      Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie pełnej dokumentacji wymienionej w § 3 ust.3 niniejszego Regulaminu.

2.      Prośbę może złożyć jedynie osoba pełnoletnia bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie w przypadku osób fizycznych oraz osoba uprawniona do reprezentacji w przypadku podmiotów prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej .

3.      Podpisy wnioskodawcy muszą być czytelne i należeć do osoby ubiegającej się o pomoc, jej opiekuna prawnego lub osoby uprawnionej do reprezentacji.

4.      Zarząd Fundacji rozpatruje jedynie prośby wysłane do Fundacji przez osoby uprawnione do reprezentacji, zainteresowane lub ich opiekunów prawnych, nie zaś przez osoby trzecie.

5.      Wnioskodawca podaje swoje dane osobowe w związku z przesłaną prośbą o wsparcie i w celu uzyskania wsparcia przez Fundację, w tym wystawieniu dokumentów niezbędnych do uzyskania wsparcia. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych w celach niezbędnych do realizacji działań Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) . Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy w celach niezbędnych realizacji działań Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

6.      Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” z siedzibą w Skierniewicach,  ul. Iwaszkiewicza 8/4, 96-100 Skierniewice, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście, pod numerem 0000276365.

7.      Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do poprawiania, aktualizowania danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia jego danych osobowych.

8.      Procedura przyznania pomocy materialnej lub rzeczowej składa się z następujących etapów:

a.       złożenie dokumentacji przez wnioskodawcę, zgodnie z § 3 ust.3 niniejszego Regulaminu;

b.      weryfikacja przez Zarząd Fundacji sytuacji życiowej i materialnej osoby ubiegającej się o pomoc lub zaprezentowanego przedsięwzięcia/projektu poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;

c.       podjęcie przez Zarząd Fundacji decyzji w sprawie udzielenia pomocy;

d.      zawiadomienie osoby lub podmiotu ubiegającego się o pomoc o decyzji Zarządu dotyczącej udzielenia pomocy – odpowiedzią jest odmowa lub komplet dokumentów, które należy wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty i odesłać na adres korespondencyjny Fundacji.

e.       Dokumenty nie mogą być odesłane drogą mailową;

f.       realizacja przyznanych świadczeń, poprzez przekazanie środków darowizny finansowej przelewem na rachunek bankowy obdarowanego, wskazany w umowie darowizny lub dostarczenie pomocy rzeczowej.

9.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby, z wnioskodawcą zawierana jest umowa darowizny, przy czym umowa ta może zostać dostosowana do konkretnego przypadku.

10.  Darowizna udzielana jest w złotych polskich.

11.  Przyznane środki finansowe obdarowany może przeznaczyć wyłącznie na cel określony w umowie darowizny.

12.  Fundacja nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z przekazaniem środków finansowych na rzecz obdarowanego, za wyjątkiem opłat bankowych, zaś wszystkie zobowiązania publiczno-prawne związane z zawartą umową darowizny obciążają obdarowanego.

13.  Środki przyznane przez Fundację w oparciu o zawartą umowę darowizny mogą być przelewane na konto bankowe obdarowanego sukcesywnie jako refundacja nadesłanych, zapłaconych i prawidłowo wystawionych rachunków/faktur lub jednorazowo – na poczet przyszłych wydatków, które mogą zostać poddane weryfikacji. Termin przelewu środków określony zostaje w umowie darowizny i nie może być krótszy niż 14 dni.

 1. 14.Obdarowany zobowiązany jest rozliczyć się z Fundacją z otrzymanych środków poprzez dostarczenie faktur / rachunków potwierdzających poniesienie kosztów na cel darowizny.
 2. 15.W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w umowie darowizny i zapisami niniejszego regulaminu, stosuje się zapisy zawarte w umowie darowizny.
 3. 16.Realizacja celu, na jaki została przekazana darowizna może podlegać merytorycznej i finansowej kontroli ze strony Fundacji w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy darowizny.
 4. 17.Bez zgody Fundacji wyrażonej na piśmie, Wnioskodawca nie może dokonać cesji uprawnień wynikających z przyznanego wsparcia.
 5. 18.Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielenia pomocy w innej formie i zakresie, niż wnioskowana.
 6. 19.Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia pomocy, nawet w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów niniejszego Regulaminu i Statutu Fundacji.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. 1.Regulamin w jednym dokumencie zawsze dostępny jest w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.chodzmyrazem.pl
 2. 2.Złożenie prośby o darowiznę jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją niniejszych warunków i postanowień.
 3. 3.Fundacja zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony www Fundacji wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. 4.Po ukazaniu się na stronie www Fundacji informacji o zmianach w Regulaminie, Wnioskodawca powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z pomocy Fundacji po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Wnioskodawcę.
 5. 5.W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Wnioskodawca powinien zaprzestać z korzystania z pomocy przyznanej przez Fundację lub ubiegania się o nią.
 6. 6.Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna.
 7. 7.Fundacja zastrzega sobie prawo nie uzasadniania odmowy przyznania darowizny oraz nie odpowiadania na wszystkie prośby, w szczególności jeśli te nie spełniają postanowień§3 ust.3 Regulaminu.
 8. 8.Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby Fundacja ma prawo żądać, zgodnie z treścią umowy darowizny, dokumentacji zdjęciowej. Wówczas obdarowany wysyła zgodę na publikację na adres korespondencyjny Fundacji, zaś zdjęcia – w wersji elektronicznej lub papierowej.
 9. 9.W szczególnych przypadkach nieopisanych w Regulaminie Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielenia pomocy na zmienionych zasadach.
 10. 10.Fundacja nie zwraca nadesłanych dokumentów.
 11. 11.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 12. 12.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 13. 13.Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonywać wyłącznie Zarząd Fundacji.
 14. 14.Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Fundacji.

Skierniewice, 2014-10-23

 REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY

FORMULARZ PROŚBY O POMOC