Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

 • Drukuj

 ..... czyli kto Nami kieruje

Trzeba istnieć dla drugiego człowieka,aby móc istnieć dla samego siebie  
   (L. Lavelle)

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem", jak każda organizacja działająca w sposób formalny, posiada prawnie ukonstytuowane organy, odpowiedzialne za kierunki rozwoju oraz bieżące działania. Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji:

Beata Czyżewska – Prezes

Magister pedagogiki społecznej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą, edukacji informatycznej i zastosowania komputera w szkole. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej Fundacji ETOH oraz kurs kwalifikacyjny doradztwa zawodowego MSCDN. Jest założycielem Fundacji, autorem i realizatorem wszystkich programów fundacji oraz koordynatorem większości z nich. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach. Wieloletni wychowawca w Domu Dziecka w Warszawie.

Lucja Supera – Sekretarz

 

Katarzyna Marszałek – Członek Zarządu

Magister pedagogiki specjalnej na kierunku logopedia. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz kursy: „Komunikacja społeczna”, „Nauczanie języka polskiego dzieci obcojęzycznych” oraz kurs udzielania pierwszej pomocy. Pracownik warszawskich przedszkoli oraz świetlicy Fundacji na stanowisku logopedy. Prowadzi warsztaty kształtowania umiejętności społecznych.

Beata Trochonowicz – Członek Zarządu

 

Magister pedagogiki ogólnej ze specjalnością nauczanie początkowe, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe – organizacja i zarządzanie oświatą, studia podyplomowe technika z elementami informatyki. Kurs kwalifikacyjny I i II Stopnia ceramiczny oraz kurs - tkanina artystyczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą ma zdolności plastyczne i techniczne .potrafi zachęcić uczniów do pracy i wytworzyć z nimi niezwykłe prace plastyczne i techniczne. 15 lat pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym – prowadzenie terapii zajęciowej z dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym (pracownia ceramiczna wytwarzanie przedmiotów użytkowych z gliny). Pracuje również w gimnazjum w Strzybodze prowadzi zajęcia artystyczne. Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi prowadząc kursy dla nauczycieli w Skierniewickim ODN i WSEH.

 

Ksiądz Jan Rawa – Członek Zarządu

Proboszcz Parafii p.w. Milosierdzia Bożego w Skierniewicach od chwili jej erygowania, czyli od 18 maja 2002 r. Święcony przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w roku 1987. Pochodzi z miejscowości Rawy, w diecezji łomżyńskiej, z Parafii Zaręby Kościelne. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w latach 1981-1987. Napisał pracę magisterską "Oficjum niedzielne okresu zwykłego w Liturgii Godzin" pod kierunkiem ks. profesora doktora Jana Miazka.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
 • opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
 • powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
 • opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
 • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

2. Rada Fundacji:

Małgorzata Soja – Członek Rady

Witold Rutkowski – Członek Rady

Rada spotyka się raz w roku.

Zadania Rady Fundacji:

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działań,
 • powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu,
 • przyjmowanie corocznych sprawozdań.

Członków pierwszego składu Rady powołał Fundator; następnych powołuje swą decyzją Rada.

Członkowie Rady Fundacji:

 • nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
 • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” jest polską organizacją non-profit. Została ustanowiona w 2007 w, celem niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży. Terenem działania Fundacji jest cała Polska, niemniej jednak  decyzją zarządu fundacji jej działania skupiają się głównie na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.