Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
 Bezpieczna Ulica

Bezpieczna Ulica

Od dnia 1 marca 2013 roku Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu „Bezpieczna Ulica”. Realizacja projektu potrwa do 15 grudnia 2013 roku.

Realizacja programu zakłada pracę z dziećmi i młodzieżą (20 - 30 osób) w środowisku ich zamieszkania i przebywania. Będziemy angażować młodzież ze środowisk i rodzin wieloproblemowych do podejmowania działań akceptowanych i społecznie pożytecznych. Dotarcie do dzieci i młodzieży w ich środowisku i próba poprawy ich warunków życia lub rozwiązanie niektórych problemów są szansą na wpłynięcie na zmianę postawy i zachowania odbiorcy projektu.

Adresaci projektu:

Program skierowany jest do dzieci pozbawionej właściwej opieki wychowawczej w środowisku rodzinnym oraz młodzieży znajdującej się w najtrudniejszym okresie dorastania..

Adresatem bezpośrednim projektu są dzieci i młodzież z terenu miasta Skierniewic pochodząca ze środowisk dotkniętych problemami rodzinnymi, wychowawczymi, niezdolnymi do właściwego pełnienia swojej roli.. Dzieci i młodzież uczestnicząca w programie często w niedostatecznym stopniu pełni rolę ucznia, odznacza się cechami niedostosowania społecznego, przejawia zachowania nieadekwatne do sytuacji. Często jest już po inicjacji alkoholowej, nikotynowej, narkotykowej.

Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji

 1. Wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym - na ulicy, podwórku, boisku, w parku i w innych miejscach spotkań młodzieży.
 2. Zmniejszenie zagrożeń patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielania ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków, spędzającym wiele czasu poza domem, w niekontrolowanych obszarach dziecięcej aktywności w rejonie miasta Skierniewice.
 3. Ożywienie ruchu społecznego i działalności na rzecz "dzieci ulicy" przez włączanie do pracy: asystentów-stażystów (rekrutujących się spośród studentów i absolwentów) i asystentów-wolontariuszy.
 4. Pozyskanie do realizacji zadań wychowania środowiskowego przedstawicieli służb miejskich, policji, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, innych organizacji pozarządowych parafii itp.

 

Działania w ramach projektu:

 1. Diagnoza środowiska – określenie środowisk problemowych na terenie miasta Skierniewice; wybór terenu działania oraz występujących tam problemów.
 2. Wybór form pracy i odbiorców – dostosowanie metod pracy do wybranego środowiska. Kwalifikowanie podopiecznych odbywa się także we współpracy z: policją, strażą miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 3. Praca Pedagoga Ulicy
  1. 6 godzin w tygodniu pracy z dzieckiem;
  2. zajmuje się sprawami 10 - 15 podopiecznych;
  3. Pedagog Ulicy spełnia trzy uzupełniające się funkcje:

-         są rzecznikami interesów i praw dzieci i młodzieży, którym pomagają,

-         podejmują interwencję w sytuacji, gdy stwierdzą, że dziecko jest krzywdzone.

-         wpływają na zmianę zachowań podopiecznych; przez bliskie, bezpośrednie kontakty z dziećmi, dzięki wychowawczym, kulturotwórczym i korygującym działaniom dążą do wzmacniania pozytywnych nastawień, rozwoju aspiracji życiowych i pokazania możliwości ich realizacji w integracji i współdziałaniu ze środowiskiem.

Istotą pracy pedagogów ulicy jest to, że w naturalny sposób dokonywać się będzie nieodzowne dla wychowania zbliżenie świata dzieci i dorosłych na gruncie wspólnego działania, zabawy i rozrywki, poprzez udział w życiu najbliższego środowiska.

           4.Praca Przyjaciela Dzieci UlicyW ramach realizacji programu zatrudnia się pedagoga: "Przyjaciela Dzieci Ulicy", który:

-        obejmuje działalnością, stosownie do potrzeb środowiska, rejon ustalony w programie;

-        pracuje w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb;

-        organizuje własną pracę samodzielnie i odpowiada za dobór metod i form realizacji zadań;

-     nie zastępuje innych osób ani instytucji działających na rzecz utrzymania porządku publicznego, opieki nad dzieckiem, pomocy dzieciom i rodzinie. Założone cele realizuje w szczególności poprzez:

1.doradzanie,

2.wzbudzanie motywacji do korzystania z pomocy osób i instytucji, pomaganie w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi osobami i instytucjami,

3.stymulowanie pożądanych zachowań,

4.rozbudzanie pożytecznych zainteresowań i wskazywanie możliwości realizacji zamierzeń, wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

Istotą pracy Przyjaciela Dzieci jest to, że pracuje w środowisku otwartym, w stałym miejscu spotkań grup młodzieży. Jest łącznikiem pomiędzy placówkami działającymi w na terenie miasta, a podwórkowym środowiskiem rówieśniczym.

 

Miejsce realizacji zadania publicznego

Biuro i świetlica Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” w Skierniewicach przy

ul. Mszczonowskiej 43 oraz rejon miasta Skierniewice