Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Świetlice dla szkół

Świetlice dla szkół

 • Drukuj

Od dnia 1 marca 2013 roku Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” rozpoczyna realizację projektu „Świetlice dla Szkół”. Projekt potrwa do 15 grudnia 2013 roku.

W ramach projektu zostaną utworzone świetlice środowiskowe dla szkół: Gimnazjum nr 3, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach. Idea prowadzenia świetlic jest zorganizowanie dla uczniów w/w szkół pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania, zgodnie z zgłaszanymi przez z nich potrzebami. Zajęcia prowadzone będą od 1 marca do 15 grudnia z przerwą wakacyjną i są kontynuacją zajęć prowadzonych w poprzednich latach, które to cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów

Opis grup adresatów zadania publicznego:

Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone są dla uczniów szkół: Gimnazjum nr 3, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie zapraszane będą dzieci, z rodzin o trudnej sytuacji życiowej czy materialnej, niemające możliwości uczestniczenia w tego typu zajęciach odpłatnie. Projekt zakłada aktywizację w wybranych dziedzinach dzieci i młodzież z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia te mają być dla nich swoistą odskocznią od środowiska, w którym żyją. Dzięki nim czas wolny tych osób zostanie zagospodarowany w konstruktywny sposób, zmniejszając ryzyko zachowań nieakceptowanych społecznie.

Zakładane cele realizacji projektu oraz sposób ich realizacji

Cel główny: wyrównywanie szans edukacyjnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom oraz aktywizacja rozwoju intelektualny poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych dla dzieci i młodzieży z szkół z trenu miasta Skierniewice.
Cele szczegółowe:

 1. minimalizowanie zjawisk patologicznych poprzez wskazywanie form aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
 2.  wsparcie uczniów pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo,
 3. wyrabianie motywacji do podejmowania wysiłku, poszukiwania własnych mocnych stron, budzenie wiary we własne możliwości i podnoszenie poczucia własnej wartości,
 4. osiąganie sukcesów edukacyjnych,
 5.  kształtowanie umiejętności uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze,
 6. kształtowanie postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej,
 7. poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży,
 8. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 9. zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
 10. kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym i indywidualnym dzieci i młodzieży,
 11. przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka,
 12. rozwój umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
 13. rozwój samoświadomości, poznanie własnego poziomu swobody w różnych sytuacjach,
 14. rozwój własny dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na odkrywanie wewnętrznych zasobów, zwiększenie zaufania do siebie, poczucia własnej skuteczności,
 15. kształtowanie własnej tożsamości,
 16. zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia, poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie (zmiana sądów o rzeczywistości)

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

W ramach projekt zaplanowano prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Gimnazjum nr 3:

 1. Zajęcia teatralne – organizowane będą raz w tygodniu przez 3 godziny, dla grupy 15 uczniów. Podczas zajęć zostaną zrealizowane następujące tematy nauczania: nabywanie umiejętności potrzebnychpracy na scenie, rozwijanie wyobraźni scenicznej, rozwijanie zdolności artystycznych ze wskazaniem na szczególne uzdolnienia dziecka, wykształcenie dobrej praktyki emisji głosu i dykcji, rozwijanie koncentracji i uwagi, kształtowanie wyobraźni scenicznej, budowanie atmosfery na scenie wokół siebie i postaci scenicznej, rozbudzanie odczuć indywidualnych, improwizacji, jako podstawowego elementu warsztatu aktorskiego, gra zespołowa w oparciu o ćwiczenia zbiorowe, praca nad rolą, tworzenie spektaklu od podstaw aż do efektu końcowego, jakim jest premiera.
 2. Zajęcia taneczne – organizowane będą raz w tygodniu przez 2 godziny, dla 2 grup 12 uczniów. Podczas zajęć uczniowie poznają oraz będą doskonalić swoje umiejętności taneczne z zakresu różnych styli tańca towarzyskiego (cza-cza, rock`n`roll, tango, walc itp.).
 3. Zajęcia fotograficzne – organizowane będą raz w tygodniu przez 2 godziny, dla grupy 10 osób. Warsztaty mają ułatwić zrozumienie zasad i reguł, jakimi rządzi się fotografia, osobom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z aparatem fotograficznym, organizowane zajęcia będą poruszały podstawowe zagadnienia związane z techniką fotografowania oraz budowę kadru. Większą część warsztatów będą stanowiły zajęcia w studio fotograficznym w małych grupach oraz plenery. Ten rodzaj zajęć pozwala szybko wykorzystać i utrwalić nowopoznaną wiedzę w praktyce. Dodatkowym celem projektu jest zapoznanie przez uczestników, osób w podobnym wieku mających tą samą pasję, co pozwoli na późniejsze zawiązanie przyjaźni i wspólne wyprawy w plenery fotograficzne.
 4. Zajęcia artystyczne - podczas zajęć dzieci (15 osób) będą uczyły się wykonywania prac m.in. w następujących dziedzinach sztuki: Tkactwo ręczne techniką gobelinową i kilimkową na osnowie nawleczonej na ramy, najczęściej nitką wełnianą. Na zajęciach uczestnicy nauczą się stosowania podstawowych i pochodnych węzłów tkackich, zrealizują własne projekty w materiale, technika ręcznego barwienia tkaniny przy pomocy wosku. Zajęcia polegają na tworzeniu obrazów bądź tkanin użytkowych według własnego projektu, wykorzystanie gliny do wykonania ozdób i dekoracji z wykorzystaniem poznanych technik formowania i zdobienia. Wykonanie okolicznościowych dekoracji, ozdób i upominków z gliny, bibułkarstwopodczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki wykonywania kwiatów, kompozycji z bibuły marszczonej i krepiny.

2. Szkoła Podstawowa nr 2:

 1. Zajęcia fotograficzne - organizowane będą raz w tygodniu przez 2 godziny, dla grupy 10 osób. Warsztaty mają ułatwić zrozumienie zasad i reguł, jakimi rządzi się fotografia, osobom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z aparatem fotograficznym, organizowane zajęcia będą poruszały podstawowe zagadnienia związane z techniką fotografowania oraz budowę kadru. Większą część warsztatów będą stanowiły zajęcia w studio fotograficznym w małych grupach oraz plenery. Ten rodzaj zajęć pozwala szybko wykorzystać i utrwalić nowopoznaną wiedzę w praktyce. Dodatkowym celem projektu jest zapoznanie przez uczestników, osób w podobnym wieku mających tą samą pasję, co pozwoli na późniejsze zawiązanie przyjaźni i wspólne wyprawy w plenery fotograficzne.
 2. Zajęcia artystyczne - podczas zajęć dzieci (15 osób) będą uczyły się wykonywania prac m.in. w następujących dziedzinach sztuki: tkactwo ręczne techniką gobelinową i kilimkową na osnowie nawleczonej na ramy, najczęściej nitką wełnianą. Na zajęciach uczestnicy nauczą się stosowania podstawowych i pochodnych węzłów tkackich, zrealizują własne projekty w materiale, Technika ręcznego barwienia tkaniny przy pomocy wosku. Zajęcia polegają na tworzeniu obrazów bądź tkanin użytkowych według własnego projektu, wykorzystanie gliny do wykonania ozdób i dekoracji z wykorzystaniem poznanych technik formowania i zdobienia. Wykonanie okolicznościowych dekoracji, ozdób i upominków z gliny, bibułkarstwopodczas zajęć uczestnicy poznają metody i techniki wykonywania kwiatów, kompozycji z bibuły marszczonej i krepiny.
 3. Zajęcia taneczne – organizowane będą raz w tygodniu przez 2 godziny, dla 1 grupy 10 uczniów. Podczas zajęć uczniowie poznają oraz będą doskonalić swoje umiejętności taneczne z zakresu różnych styli tańca towarzyskiego (cza-cza, rock`n`roll, tango, walc itp.).
 4. Zajęcia języka angielskiego – prowadzone będą raz w tygodniu przez 2 godziny dla grupy 10 uczniów. Celem zajęć jest indywidualna pomoc uczniom z nadrobieniu zaległości z języka angielskiego, przygotowanie do sprawdzianów i popraw oraz rozwijanie umiejętności językowych wychodzących poza program nauki szkolnej.

3. Szkoła Podstawowa nr 7:

 1. Zajęcia artystyczne – zajęcia zorganizowane będą dla grupy 15 osób raz w tygodniu przez 2 godziny. Aktywizowanie dzieci do twórczej pracy odbywać się ma przez poznawanie wybranych technik i możliwości prezentowania osiągnięć w wybranych projektach: szkic, malowanie, rzeźba, wyklejanie, graffiti, a także prezentacja multimedialna, plakat, happening, przedstawienie -inscenizacja, instalacja, wystawa. Na zajęciach artystycznych tworzymy prace indywidualne, grupowe i klasowe, dokumentujemy przebieg prac (fotografie) i prezentujemy nasze wytwory.
 2. Zajęcia taneczne – organizowane będą raz w tygodniu przez 2 godziny, dla 1 grupy 15 uczniów. Podczas zajęć uczniowie poznają oraz będą doskonalić swoje umiejętności taneczne z zakresu różnych styli tańca towarzyskiego (cza-cza, rock`n`roll, tango, walc itp.).
 3. Zajęcia fotograficzne – organizowane będą raz w tygodniu przez 2 godziny, dla grupy 10 osób. Warsztaty mają ułatwić zrozumienie zasad i reguł, jakimi rządzi się fotografia, osobom, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z aparatem fotograficznym, organizowane zajęcia będą poruszały podstawowe zagadnienia związane z techniką fotografowania oraz budowę kadru. Większą część warsztatów będą stanowiły zajęcia w studio fotograficznym w małych grupach oraz plenery. Ten rodzaj zajęć pozwala szybko wykorzystać i utrwalić nowopoznaną wiedzę w praktyce. Dodatkowym celem projektu jest zapoznanie przez uczestników, osób w podobnym wieku mających tą samą pasję, co pozwoli na późniejsze zawiązanie przyjaźni i wspólne wyprawy w plenery fotograficzne.
 4. Zajęcia sportowe – prowadzone będą raz w tygodniu przez 2 godziny dla grupy 15 uczniów. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów w wybranych przez nich dyscyplinach. Program zajęć zostanie ustalony z uczestnikami, tak by w pełni odpowiadał ich potrzebom.

 

Miejsce realizacji projektu

 

1. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego na Zadębiu, ul. Św. S. Faustyny Kowalskiej 1, Skierniewice

2. Szkoła Podstawowa nr 7 w Skierniewicach, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30

3. Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach, ul. Kilińskiego 9