Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/chodzmyrazem/ftp/index.php:6) in /home/chodzmyrazem/ftp/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Zapytanie ofertowe 1/2014

Zapytanie ofertowe 1/2014

 • Drukuj

Skierniewice, 2014-01-07

 

Zapytanie ofertowe nr  1/2014

 

W związku z realizacją projektu „Plecak praktycznych umiejętności. Podniesienie jakości
i atrakcyjności kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej nr 2 w Skierniewicach”
realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

 

 1. 1.Zamawiający

Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”

ul. Iwaszkiewicza 8/4

96-100 Skierniewice

 

 1. 2.Przedmiot zamówienia

Wspólny słownik zamówień:

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG MAG

Wymagania:

 1. 1.Kurs przeznaczony dla uczestników projektu, uczniów zasadniczej szkoły zawodowej na kierunku elektromechanik pojazdów samochodowych.
 2. 2.Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach.
 3. 3.W przypadku potrzeby dowożenia uczestników kursu na zajęcia praktyczne, koszty dojazdów ponosi Oferent.
 4. 4.Zamawiający zapewnia uczestnikom podczas zajęć teoretycznych catering (kawa, herbata, ciasto, kanapki).
 5. 5.Kurs musi obejmować: 30 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych, badania lekarskie, egzamin oraz certyfikat nadający uprawnienia.

Ilość uczestników: 23 osoby

 

 1. 3.Termin składania ofert: do 21 stycznia 2014 roku do godziny 1500 – decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 

 1. 4.Miejsce składania ofert:
  1. a.Osobiście w siedzibie Fundacji Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”,
   ul. Mszczonowska 43, Skierniewice w godzinach 900 - 1500.
  2. b.Za pośrednictwem poczty, na adres: Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”, ul. Mszczonowska 43, 96-100 Skierniewice (decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
  3. c.Za pośrednictwem faxu:833 35 22.
  4. d.Za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oferty należy składać z dopiskiem: Oferta na kurs spawania.

 

 1. 5.Osoba do kontaktu:

Karolina Milewska, tel. 790 444 332, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 1. 6.Termin realizacji zamówienia:

do 31 marca 2014 roku

 

 1. 7.Kryterium dostępu (obowiązkowe do spełnienia):

Oferent posiada uprawnienia do egzaminowania oraz wydawania certyfikatów z zakresu spawania metodą MIG MAG.

 

 1. 8.Kryteria oceny ofert:

Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty wg kryterium punktowego: max 100 pkt.

 • Cena brutto – max 100 pkt.

C=(Cmin./Cx)*100

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.

Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty

 

 1. 9.Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim.

Oferta musi zawierać:

 • nazwę oferenta;
 • adres, numer telefonu oraz numer NIP;
 • proponowane stawki brutto (zadanie w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);
 • proponowane terminy realizacji kursu;
 • zakres tematyczny szkolenia z podziałem na jednostki dydaktyczne;
 • oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według Załącznika nr 1:
 • złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
 • cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty;
 • oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta;
 • termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

 

 1. 10.Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  

 

………………………………..

Dane teleadresowe Wykonawcy

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego opublikowanego przez Fundację Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem” (Numer CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego) w ramach projektu „Plecak praktycznych umiejętności. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca* nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. 1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. 2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. 3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. 4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

………………………… dnia ………………                    ……………………………………..

podpis Wykonawcy

 

 

*niepotrzebne skreślić